[NUUG logo]
Førstesiden
Nyheter [rss]
Bli medlem
Kontakt
Informasjon
Medlemsfordeler
Undergrupper
Kalender
NUUG/HIO prisen
Dokumenter
Mailinglister
Wiki
Linker
Om de aktive
Kart
NUUG i media
Planet NUUG
Mapit
FiksGataMi

Sist endret 2006.04.05 09:50
webmaster@nuug.no

Vedtekter for NUUG - Norwegian Unix User Group

Vedtatt på det konstituerende møtet 07.06.1984. Endret på årsmøtet 05.11.1985, 07.12.1987, 06.10.1989, 15.10.1992, 18.03.1993 (ekstraordinært årsmøte), 25.11.1993, 8.11.1994, 23.11.1999, 27.06.2001, 16.05.2002, 15.05.2003 og 14.03.2006.

Art.1. Foreningens navn.

Foreningens navn er Norwegian Unix User Group. Som forkortet benevnelse på foreningen brukes NUUG.

Art.2. Foreningens formål.

NUUG er en forening som har som formål:

 • Utveksling av informasjon og erfaringer mellom brukere av UNIX, åpne systemer og fri programvare.
 • Å utgjøre en nasjonal gruppe av Usenix Association, USENIX.
 • Personmedlem i NUUG er samtidig medlem av USENIX, med de begrensninger som måtte følge av Art.11.
 • Stimulere til øket bruk av UNIX, åpne systemer og fri programvare.
 • Fungere som kontaktorgan mot likesinnede brukergrupper verden over.
 • Sørge for eksistensen av en nettverks-tjeneste for medlemmer og andre, samt brukerpåvirkning av denne.
 • Stimulere til opprettelse av og aktivitet i regionale brukergrupper.

Disse mål nås bl.a. gjennom:

 • Å avholde regelmessige medlemsmøter. Et av disse hvert år skal være foreningens årsmøte.
 • Sørge for informasjon til medlemmene, for eksempel:
  • Brukeroversikter
  • Utveksling av brukererfaringer
  • Programvareoversikter
  • Programtekstutveksling
  • Programevalueringsresultater
 • Sørge for generell informasjon om UNIX og fri programvare utad (media, offentlige instanser).
 • Delta som eier i selskaper som kan bidra til oppfyllelse av foreningens øvrige formål.
 • Om ønskelig avholde konferanser, enten i egen regi eller i samarbeid med andre norske eller skandinaviske UNIX-system brukergrupper eller andre dataorganisasjoner.
 • Regelmessig kontakt med likesinnede organisasjoner lokalt, regionalt og i andre land.

Art.3. Utgått

Art.4. Medlemskap.

Foreningen har 2 medlemskategorier:

 • Firmamedlem
 • Personmedlem

Med personmedlem forstås både personer innmeldt gjennom en bedrift og personlige medlemmer.

Med bedrift menes en selvstendig juridisk eller økonomisk eller organisatorisk enhet.

Bedriftsmedlemskap gir:

 • Personmedlemskap for 1 til 3 navngitte personer i bedriften
 • Rabatt for øvrige personmedlemmer i bedriften
 • Redusert pris på medlemsarrangementer for et antall tilsatte tilsvarende antall personmedlemmer som bedriften har
 • Tilgang for bedriften til de tilbud og tjenester som NUUG tilbyr gjennom sekretariatet og samarbeidende organisasjoner

Personmedlemskapet gir rett til:

 • All informasjon om foreningens aktiviteter
 • Redusert pris på arrangementer
 • Fritt abonnement på foreningens tidsskrift
 • De rabatter som NUUG måtte ha inngått for sine medlemmer

Bare navngitte personmedlemmer har stemmerett og er valgbare til verv innen foreningen.

Besøkende fra tilsvarende utenlandske foreninger har adgang til NUUGs møter og vurderes i så henseende som assosiert medlem. Medlemmene er forpliktet til å følge de regler for utsendt informasjon som fastsettes av NUUG og Usenix. Styret kan beslutte at medlem skal utelukkes fra foreningen dersom kontingenten ikke blir betalt innen rimelig tid, eller hvis medlem urettmessig distribuerer informasjon med begrenset tilgjengelighet til utenforstående. Årsmøtet kan etter styrets innstilling, innvilge et medlem et personlig æresmedlemskap på livstid. Et æresmedlem blir ikke avskrevet medlemskapskontingent og er ellers å betrakte som et individuelt medlemskap.

Art.5. Foreningens ledelse.

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet utpeker et styre som leder foreningens daglige virksomhet.

Art.6. Styret.

Styret består av 5 medlemmer. Formannen velges for et år av gangen ved særskilt valg. Styremedlemmer velges for to år av gangen. Første år etter ikrafttreden trer to medlemmer ut etter loddtrekning. Årsmøtet velger også to varamenn for ett år av gangen. Disse har møterett i styrets møter, men som bare har stemmerett (i valgt rekkefølge) dersom noen av styrets faste medlemmer har forfall. Styrets møter ledes av formannen. I dennes fravær utpekes en møteleder med vanlig flertall. Ved stemmelikhet teller formannen/møteleders stemme dobbelt. Det føres protokoll over styrets forhandlinger. Styrets medlemmer og varamenn skal motta utskrift av protokollen etter hvert møte.

Art.7. Årsmøtet.

Vanlig årsmøte avholdes innen utgangen av juni måned. Styret innkaller skriftlig til møtet med minst 3 ukers varsel.

Innkallelsen skal vedlegges:

 • Forslag til årsberetning
 • Forslag til regnskap
 • Forslag til nytt styre
 • Forslag til kontingentsatser for neste år
 • Forslag til budsjett
 • Forslag til vedtektsendringer
 • Mottatte forslag

Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 15. januar for å kunne behandles på årsmøtet. Andre forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

Dagsorden for vanlig årsmøte:

 • Valg av møteleder
 • Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 • Innkallelsens lovlighet
 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Valg av nytt styre og andre tillitsmenn:
  • Formann
  • 4 styremedlemmer
  • 2 varamenn
  • 2 revisorer
  • Valgkomité på 3 medlemmer
  • Eventuelle andre valg etter forslag fra styret
 • Fastsettelse av kontingenten for kommende år
 • Forslag til budsjett for kommende år
 • Forslag til endringer av vedtekter
 • Andre innkomne forslag
 • Eventuelt

Alle medlemmer (pluss eventuelle andre invitert av styret) har møte- og talerett. Stemmerett har de møtende etter medlemskategori, se Art.4. Bare medlemmer som har betalt siste forfalte kontingentkrav har stemmerett. Nye medlemmer har ikke stemmerett før første kontingent er betalt. Årsmøtet er etter lovlig innkalling alltid beslutningsdyktig. Isteden for å velge to revisorer, kan årsmøtet beslutte at revisjon skal foretas av autorisert revisor.

Art.8. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte skal holde innen 4 uker når styrets formann, eller to av styrets medlemmer eller 1/5 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. På et ekstraordinært årsmøte kan kun behandles saker nevnt i innkallingen.

Art.9. Postavstemninger.

Styret kan forelegge saker for medlemmene til avgjørelse ved postavstemning. Forslag skal i slike tilfeller utsendes til alle medlemmer med en svarfrist på minst 3 uker. Saker som normalt skal besluttes på årsmøtet, kan ikke avgjøres ved postavstemning.

Art.10. Om styrets virksomhet.

Med unntak av formannen (som blir valgt direkte av årsmøtet) bestemmer styret selv innbyrdes fordeling av arbeidsoppgaver. Styret skal imidlertid utpeke kasserer og sekretær blant sine faste medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer (medregnet møtende varamedlemmer) er tilstede. I spesielle tilfeller kan beslutninger fattes av styrets formann etter samråd med de andre styremedlemmene. Styret fastlegger program for foreningens aktiviteter, og koordinerer gjennomføringen av disse. Styret beslutter om de individuelle aktiviteter er kun for medlemmer og inviterte, eller om de er åpne for alle. Styret kan for spesielle arrangementer fastsette en deltakeravgift. Styret tar stilling til søknader om medlemskap, og fører kartotek over medlemmene til enhver tid. Styret skal utarbeide og fremlegge for årsmøtet årsberetning og revidert regnskap, samt forslag til budsjett for kommende år. Styret utpeker representanter til andre foreninger, samt utsendinger fra foreningen der dette er nødvendig. Styret representerer foreningens evt. eierinteresser. Styret kan beslutte opprettelse av spesielle interessegrupper eller regionale grupper hvor det er behov for slike. Styret utpeker tillitsmenn for slike grupper, fører kontroll med deres virksomhet og rapporterer deres opprettelse og arbeid til årsmøtet. Årsmøtet fastsetter nærmere regler for dekning av utgifter til styrets arbeid. Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.

Art.11. Kontingent.

Kontingenten fastsettes av årsmøtet for hvert kommende år etter forslag fra styret. Kontingenten fastsettes separat for hver klasse medlemmer (se Art.4). Årsmøtet kan fastsette særskilt kontingentsats for spesielle grupper medlemmer (f.eks. bedrifter basert på omsetning, studentmedlemskap etc.) Årsmøtet kan fastsette reduserte ytelser, inkludert unntakelse av Usenix medlemskap, til medlemsgrupper, herunder æresmedlemmer, som betaler redusert eller ingen kontingent. Kontingenten gjelder for ett kalenderår. Et medlem som trer ut av foreningen, har ikke krav på tilbakebetaling av noen del av kontingenten. Årsmøtet fastsetter eventuell redusert kontingentsats for medlemmer som opptas i løpet av medlemsåret.

Art.12. Endring av vedtekter.

Vedtektene kan endres av årsmøtet etter forslag fra styret eller medlem etter reglene i Art.7. Vedtektsendringer skal for å være vedtatt, ha flertall med minst 2/3 av de avgitte stemmer på årsmøtet. Avstemning om vedtektsendringer kan kreves å være skriftlig, og blanke stemmer teller som avgitte stemmer.

Art.13. Oppløsning.

Beslutning om oppløsning av foreningen må skje på et vanlig årsmøte, og må ha minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Skriftlig avstemning kan kreves som for vedtektsendringer. Ved gyldig beslutning om oppløsning skal foreningens midler tilfalle et almennyttig formål, i tråd med foreningens formålsparagraf, etter møtets beslutning